Azyalta ýüklemek näme we SEO kontekstinde näme üçin gyzyklanmaly? - Semalt hünärmeniInternet ulanyjylarynyň 47% -i sahypanyň 2 sekundyň içinde ýüklenmegine garaşýarlar. Has uzyn zarýad bolan ýagdaýynda näme bolýar? Ulanyjy sahypadaky mazmuny okamaz we geleşik hem edilmez. Ol gider we gaýdyp gelmezligi mümkin. Şonuň üçin ýokary imana gelmek meselesi ýok.

Web sahypasynyň eýesine ilki bilen gyzyklanmak we ulanyjyny sahypada saklamak üçin birnäçe sekunt bar. Web sahypasyna gireniňizden soň, ulanyjy haýsydyr bir kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolsa, meselem. nädogry maglumat meýilnamasy, web sahypasynyň arhitekturasy ýa-da sahypa ýüklemek ýalňyşlygy, torda başga bir ýer saýlar we belki gaýdyp gelmez. Şol sebäpli sahypany haýal ýüklemek meselesini çözmek, şeýle hem düşnükli we içgin interfeýs möhüm meseleler SEO optimizasiýasy. Google-yň maglumatlaryna görä, ýüklemek üçin 5 sekuntdan köp wagt gerek bolan sahypa öwrülişigiň 40% -e çenli peselip biljekdigini bilýärdiňizmi? Dişli enjamy üýtgetmek üçin ýeterlik sebäp.

Yalta ýüklemek näme?

Yalta ýüklemek düşünjesine aslynda haýal ýüklemek hökmünde düşünmeli SEO çözgütleri, düýbünden başga manylary bar. Aslynda, sahypa koduna ýerleşdirilen mediýanyň (şekilleriň we wideolaryň) ýüklenmegine gözegçilik edýän sahypa koduna girizilen skriptden başga zat ýok. Munuň netijesinde multimediýa diňe ulanyjy belli bir bölüme baranda, maksatly web salgysyna gireninden soň derrew ýüklenýär. Bu iş shemasy, web sahypasynyň ýükleniş işini çaltlaşdyrýar we skriptiň ady gaty ýalňyş bolup bilse-de, ony ulanmaga çagyrýar.

Web sahypasynyň ýüklenmegini çaltlaşdyrmagyň usullarynyň biri, JavaScript skriptleriniň asynkron ýüklenmegi bolup durýar. Scriptazgylar uzakdaky serwerlerde bolsa, bu usul barada bilmek has möhümdir. Şeýle faýllary çalyşmak üçin köp wagt gerek. Scriptazuwyň özi galan elementleriň gaýtadan işlenmegini hem bes edip biler. Bu ýagdaýda brauzeri asynkron ýüklemäge mejbur etmeli.

Netijeler web sahypasynyň eýesiniň nukdaýnazaryndan möhüm bolar. Bulary okamak gaty aňsat, sebäbi web sahypaňyzy ýüklemek wagty ep-esli gysgaldylmalydyr. Web sahypasynyň işleýşini göz öňüne getirmek ýeterlikdir.

Köp mukdarda mazmunly giňişleýin web sahypasy bilen iş salyşýan bolsak, ähli multimediýa faýllaryny şol bir wagtyň özünde ýüklemek, onuň çeşmelerini ýitirmek bolar.

Yalta ýükleme skripti ýerine ýetirilende, häzirki wagtda saýtda seredilýän belli bir meseläni ýa-da mowzugy düşündirmek bilen baglanyşykly maglumatlar yzygiderliligi işleýär. Ulanyjy üçin maglumatlar derrew gowşurylýar we şol bir wagtyň özünde hiç hili düşünjesi ýok we galan grafikalaryň ýüklenýän wagtyna garaşýan netijelerini çekmeýär - bu diňe sahypany aýlaýarka olar bilen gyzyklananda bolar.

Näme üçin ýalta ýüklemek skripti web sahypaňyz üçin gowy çözgüt?

Eger hakykatdanam bolsa web sahypaňyza kimiň girýändigini derňäň (bu guraly ulanyp bilersiňiz :. Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli ) we özlerini alyp barşlary, ulanyjynyň hemişe köp wagt sarp etmeýändigini we teklibe ýa-da önümlere üns bilen seretmek üçin baglanyşyklaryň we kiçi sahypalaryň gurluşyna girmeýändigini bilýärsiňiz (bu gaty gynandyryjy). Adatça, göni ýere düşmek sahypasyna (elbetde AdWords kampaniýalary bilen) gidýär, maglumat alýar, zerurlygyny kanagatlandyrýar we dowam etdirýär. Şonuň üçin bu gysga wagtyň içinde saparynyň maksady bilen baglanyşykly bolmadyk beýleki grafikalary ýüklemegiň manysy ýok.

Mysal

Jek motosikl gözleýär. Elmydama bu hakda arzuw edipdi, ýöne çykdajylaryny öňem alyp bilmedi. Ahyrynda 20,000 $ ýygnady we düýş modelini saýlamaga taýyn. Şol sebäpden, "20 müň $ -a çenli gowy motosikl" gözleg motoryna girýär.

Oňa görün:
  • Satuw teklipleri bolan köp gözleg motorlary - saýlanan parametrlere görä modelleri tertipleşdirýär. Salgy goýmany açýar we tekliplere göz aýlaýar.
  • Mazmun web sahypalary - motosikl satyn almak we saýlamak üçin gollanmalar.
Jek, iň oňat ulagy saýlamaly bolany üçin, gizlin web sahypasynda köp wagt geçirýän bolsa-da, mazmun sahypasynda makalanyň bir sahypasynda 8-10 minutdan köp wagt geçirmez we dowam etdirer.

Bu mysaldaky möhüm zat, Jek üçin mazmun web sahypasynyň berlen kiçi sahypasyndan ähli suratlary ýüklemegiň zerurlygy däl - makalanyň grafiki dizaýny ýeterlikdir. Köp gözleg motorynda bar bolan modelleriň suratlaryny oňa hödürlemek hökman däl. Galyberse-de, ol diňe birnäçe adam tarapyndan synagdan geçiriler!

Islege görä şekilleri ýüklemek diýlip atlandyrylýan şeýle iş shemasy, web sahypasyny ulanmagyň amatlylygyny we ulanmagyň tizligini saklamak üçin iň oňat çözgütdir. Wagt alarsyňyz we web sahypasynyň hili üçin has ýokary baha alarsyňyz.

Gereksiz çeşmeleri ýalta ýüklemek, mazmunyny gysga wagtyň içinde ulanyjylara hödürlemek isleýän islendik web sahypasy üçin hökmany "hökmany" zat. 2018-nji ýylyň iýul aýyndan başlap, Google-da ykjam gözleg netijeleriniň ýagdaýyny kesgitläniňde web sahypasynyň tizligi resmi taýdan reýting faktorlarynyň biri bolup durýandygyny ýatdan çykarmaly däldiris, şonuň üçin SEO üçin web sahypasyny optimizirlände bu meselä üns bermelisiňiz.

Web sahypasyny ýüklemek prosesinde näme üýtgedip bilersiňiz? Google näme diýýär?

Web sahypasynyň ýükleniş tizligi diňe bir müşderiniň kanagatlanmagyna itergi berýän element däl. Şeýle hem, ýerleşýän web sahypasynyň bahalandyrylmagyna oňyn täsir edýän reýting faktorlaryndan biridir. Ulanyjy muny görmezden ozal brauzer birnäçe ädim ätmeli. Derňew tapgyrlarynyň haýsydyr birinde näsazlyk ýüze çyksa, ulanyjy saýtyň ýüklenmegi üçin köp wagt garaşmaly bolar.

Web sahypaňyz, grafiki elementler üçin jogapkär HTML kody, CSS kody we JS kody ýaly çeşmelerden durýar. Ulanyjynyň taýýar görnüşi almak üçin brauzer her görnüşi okamaly. Mazmuny köp bolan görnüş, web sahypasy üçin has köp ýüklemek we ähli kiçi sahypany aýlamak üçin has köp wagt talap eder. Bu siziň we ulanyjy üçin iň oňat çözgüt däl. Ulanyjy telefonda geçirişini ýitirýär ýa-da gereksiz ýüklenen çeşmeler bilen öý birikmesini aşa ýükleýär. Web sahypasynyň eýesi hökmünde, geçirijilik ukyby çäkli serweri ulananyňyzda ýa-da saýtdaky traffigiň mukdaryna baglylykda çeşmeleri kärendesine alanyňyzda bu ýagdaýdan ejir çekýärsiňiz.

Aýdyň, web sahypasynyň ýükleniş tizligine täsir edýän faktorlaryň köpüsi size degip biler we belli bir hereketler bilen bu prosesi çaltlaşdyryp bilersiňiz. Web sahypasynyň eýesi ýa-da optimizasiýa üçin jogapkär adam hökmünde hosting serwerini barlaň. Sahypanyň ululygyna we ondaky traffigiň göwrümine laýyk gelýän ukyby bolmaly. Web sahypasy döredilende üns berilmeli esas şu.

Ony optimizirlemek we ýerine ýetirmek üçin köp wagt sarp edip bilersiňiz, ýöne serwer haýal bolsa, web sahypasy çaltlaşmaz. Şonuň üçin ilkinji has gowy hosting üpjün edijisine gitmäň!

Eýýäm 2009-njy ýylda Amazon her 0,1 sekuntda görkezdi. web sahypasynyň işiniň gijikdirilmegi satuwlaryň 1% azalmagyna sebäp bolýar. Diýmek, gijikdirmegiň her sekunty Amazona girdejiniň 10% -ini "diňe" sarp edýär!

Yalta ýükleme skriptini nädip durmuşa geçirmeli?

Yalta ýükleme skriptiniň ýerine ýetirilmegi web sahypasynyň koduna käbir üýtgeşmeler girizmegi öz içine alýar. Munuň üçin taýýar CMS pluginlerini ýa-da JS pluginlerini ulanyp bilersiňiz.

Yalta ýükleme skriptinde sahypanyň ýokarsyndaky şekilleri we ähli "gahryman şekilleri" belliklerini goşmaly däl. Sahypanyň ýokarsynda ýerleşdirilen grafika üçin ýalta ýüklemäni ýerine ýetirseňiz, derrew ulanyja görkezmegiň ýerine, skript prosesi goşmaça seljerer, bu elbetde gijikdirilmegine we UX hiliniň ep-esli peselmegine sebäp bolar. Şeýle optimizasiýanyň täsiri zyýanly bolar.

Yalta ýüklemäniň başarnyksyz ýerine ýetirilmegi, ulanyjynyň sahypany görkezmegiň başlangyç döwründe grafikany görmezligine sebäp bolup biler we web sahypasynyň mazmuny nädogry görkeziler.

Scriptazgy kodda nähili ýerine ýetirilýär?

Içerki iframlar hem köp maglumatlary ulanýandygyny we sahypanyň işleýşini peseldip biljekdigine göz ýetiriň. Şonuň üçin olaryň diňe ulanyjy zerur bolanda ýüklenendigine göz ýetirmeli. Bu, sahypanyň umumy ýükleniş wagtyny gysgaldýar, şeýle hem ulanyjynyň geçirijilik ukybyny azaldýar we ýadyň sarp edilişini azaldýar.

Gynansagam, gözleg motory botlary HTML kody çalt gözläp bolýan sahypalary makul bilýär. Googlebot, Chrome41 esasynda JS-ni görkezip biler, ýöne bu ýagdaýda hemişe dogry görkezmeýär. Simplyönekeý söz bilen aýdylanda, robotlar bu suratlary duýman bilerler.

Peýdaly maslahatlar

Web sahypasyny ýüklemekde kynçylyk çekýän bolsaňyz, onda:
  • Serwer tarapynda HTML we CSS faýllaryny gysmagyň usuly bolan Gzip gysyşyny ulanyň. Ony ulanmak asyl faýl ululygynyň 40-dan 80% -ine çenli tygşytlaýar;
  • täzelenmeler we ýerine ýetirişler wagtynda ösýän maglumatlar binýadyny barlamak we täzelemek;
  • brauzeriň keş keşbine üns beriň; ulanyjy her gezek ulanyjy gireninde web sahypasynyň ähli elementlerini ibermeli bolmaz, sebäbi olaryň käbiri keşde saklanar;
  • web sahypasynyň işleýşine täsir etmeýän ähli gereksiz skriptlerden we pluginlerden dynyň.

send email